View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Ettemaksude haldus - Kasutusjuhend

Kliendipõhise ettemaksu funktsionaalsus võimaldab BC-s järgmist:

Seadistamine

Funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalikud standardse ettemaksu seadistused. Üld. konteeringu seadistuses peab olema määratud Müügi ettemaksu konto.

Ettemaksu realiseerimata käibemaksu seadistus

Kui soovitakse, et ettemaksuarvete käibemaks läheks KM deklaratsiooni alles seejärel kui arve on tasutud, siis tuleb teha järgenvad seadistused.

Esimese sammuna tuleb Pearaamatu seadistuses märkida linnuke Ettem. realiseerimata KM.

Teiseks tuleb KM konteerimise seadistuses soovitud KM äri konteeringurühma ja KM toote konteeringurühma kombinatsioonidel ära määrata Realiseerimata KM liik (näiteks Protsent) ning lisaks tuleb määrata ka Real-mata müügi KM konto.

Kasutamine

Kliendipõhise ettemaksu registreerimine ja ettemaksuarve väljastamine

BC-s registreeritakse kliendipõhine ettemaks müügiarve kaudu. Selleks luuakse kliendile müügiarve, mille reale valitakse konto, mis esineb üld. konteeringu seadistuses veerus Müügi ettemaksu konto.

Projektiga setoud etteamksu arve loomine saab, saranselt projekti müügiarvetega, alguse Projekti plaanimisrealt ning sellele rakendub eelpoolmainitu. Projektipõhise etteamksu arve korral lisatakse Ettemaksuandmikusse ka Projekti nr. ning Projekti ülesande nr.

Tähtis


Ettemaksu arve koostamisel märgitakse taustal väli Kliendipõhine ettemaksuarve konteerimsiel automaatselt (välja väärtus kandub üle konteeritud arvele või konteeritud kreeditarvele).

Sellest tulenevalt rakendub järgnev:


Kui arvereale valitakse müügi ettemaksu konto, siis loob BC automaatselt ettemaksukanded ettemaksuandmikusse ja konteeritud arve välja trükkimisel (kas nupust Konteeri ja prindi või konteeritud müügiarvete loendist) prinditakse välja ettemaksuarve.

Kliendipõhiste ettemaksukannete kontrollimine

Ettemaksukandeid saab kontrollida kahel viisil.

Numbrit klõpsates avaneb leht, kus kuvatakse kliendi ettemaksuandmiku kanded

Tähtsamate väljade selgitused:

Väli Selgitus
Summa Algne ettemaksu summa.
Jääksumma Kasutamata ettemaksu summa.
Avatud Märge väljal viitab, et ettemaksukanne on avatud ja seda saab saab kasutada (sel juhul on Jääksumma nullist erinev).
Kliendi andmikukande number Viide kliendi andmikukande numbrile, millega seoses loodi kanne ettemaksuandmikusse.
Arve makstud Viitab, kas ettemaksukande eest on kliendilt laekumine tehtud või mitte. Kui see on Ei, siis on kliendi andmikukanne avatud ehk kliendilt pole veel ettemaksu laekumist BC-s registreeritud. Jah puhul on kliendi andmikukanne suletud, mis viitab registreeritud laekumisele.
Projekti nr. / Projekti ülesnde nr. Lisatakse kannetele kui ettemaks on seotud projektiga ehk kui ettemaksu arve on loodud Projekti plaanimisrealt.

Tähtis


Arvestama peab sellega, et Ettemaksuandmikus kuvatavad read, ei ole kliendi ettemaksu laekumised. Seda, kas ettemaks on kliendilt laekunud, kuvab ettemaksukandel välja Arve makstud väärtus. Kui see on Ei, siis on kliendi andmikukanne avatud ehk kliendilt pole veel ettemaksu laekumist BC-s registreeritud. Jah puhul on kliendi andmikukanne suletud, mis viitab registreeritud laekumisele.


Kasutades tegevusnuppu Navigeeri saab vaadata märgitud ettemaksukandega seotud arvet ja kandeid.

Ettemaksu kasutamine

Kliendi ettemaksu saab kasutada konteerimata müügitellimusel ja -arvel või projekti plaanimisridadel kasutades selleks nuppu Too kliendipõhine ettemaks. Avaneval lehel kuvatakse avatud ja jääksummadega ettemaksukanded, mille seast märgitakse kanne, mida soovitakse kasutada ja vajutatakse nuppu OK.

OK vajutamisel toimuvad järgmised kontrollid:

Kandelt kopeeritakse uuele dokumendi reale või projekti plaanimisreale:

TähtisEttemaksuarve tühistamine

Juba konteeritud kliendipõhise ettemaksuarve tühistamine käib läbi müügikreeditarve. Arve saab luua nullist või kasutada funktsionaalsust Kopeeri dokument, samuti võib Konteeritud müügiarvete loendis kasutada funktsiooni Loo parandav kreeditarve.

Ettemaksu kreeditarve koostamisel märgitakse taustal väli Kliendipõhine ettemaksuarve konteerimisel automaatselt. See määrab, et konteeritud kreeditarve number võetakse seadistusega määratud ettemaksu kreeditarve numbriseeriast.

Kreeditarve reale valitakse üld. konteeringu seadistuses esinev müügi ettemaksu konto, kogus 1, summa ning väljale Seotud ettemaksukande nr. ettemaksukande number, mida soovitakse tühistada.

TähtisKuidas tühistada müügiarvet, millel on kasutatud ettemaksu

Tühistamine toimub läbi müügikreeditarve või müügitagastuskorralduse. Dokumendi saab luua nullist, kasutades funktsionaalsust Kopeeri dokument või tagastuskorraldusel tegevust Too konteeritud dokumendiread ümberpööramiseks.

Dokumendireale valitakse (kopeeritakse) üld. konteeringurühmade seadistuses määratud müügi ettemaksu konto number, kogus -1, summa. Väli Seotud ettemaksukande nr. jäetakse tühjaks.

MärkusTäpsema info saamiseks, palun võtke ühendust ühega partneritest:
Estonian Dynamics Partners